Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro WWW.POPTEJ-WEBER.CZ

Uzavření kupní smlouvy

1. Nabídka zboží v rámci e-shopu je pouze prezentací prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná poptávka kupujícího doručená zvolenému prodejci.

2. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a zvoleným prodejcem zboží, kterého si kupující vybere při realizaci poptávky z nabídky v e-shopu. Tento vybraný prodejce (dále jen „prodávající“) je od okamžiku přijetí poptávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi.

3. Před zasláním poptávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do poptávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do poptávky. Poptávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Údaje uvedené v poptávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po přijetí poptávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Tímto potvrzením o přijetí poptávky se potvrzuje doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy.

4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací návrhu na uzavření smlouvy prodávajícím. Prodávající potvrdí akceptaci návrhu na uzavření smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

5. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami vybraného prodejce.

6. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Cena zboží uvedená v poptávce je pouze doporučenou prodejní cenou. Finální cena je věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

1. Kupující realizací poptávky v rámci e-shop Weber smlouvy uděluje společnosti SGCP CZ a.s., divize Weber svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo v databázi zákazníků za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

2. SGCP CZ a.s, divize Weber informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje Weber nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující tímto výslovně souhlasí, že zpracovatelem osobních údajů kupujícího může být i výrobce. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

4. Poptávky jsou počínaje jejich uzavřením archivovány SGCP CZ a.s., divize Weber, a to i po jejich naplnění ze strany prodávajícího. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně Weber, případně subjekt touto divizí pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Závěrečná ustanovení

1. Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí, je uvedena u konkrétního produktu.

2. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. SGCP CZ a.s. divize Weber není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2016.